آجرک الله یا صاحب الزمان فی مصیبة جدتک الفاطمةالزهراء(س)

 

امشب پرستوی علی از آشیان پر می کشد

  داغ فراق فاطمه ،آخر علی را می کشد